02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.

مرجع ذیصلاح برای ثبت فعالیت های تجارتی وفق طرح  اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه 1340 وزارت دادگستری"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"است. لازم به ذکر است اداره مذکور قبلاَ تحت عنوان "اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت"نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است.

وظایف مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی:

1-ثبت شرکت های تجاری ایران، حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی.
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
تبصره-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 را دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضا خواهد کرد.
همچنین بموجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف)ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.
ب)ثبت دفتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
ج)پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
د)ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
ه)ثبت موسسات خارجی در ایران.
و)تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.
علاوه بر انجام وظایف قانونی،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را به کمک کمیته مشورتی تهیه و پیشنهاد نماید.
از سایر وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:
-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.
-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)
-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسرای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده 270 قانون تجارت)
-نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکت ها و موسسات خارجی(موضوع ماده 5 آئین نامه اصلاحی مصوب 1311)
-بررسی و اقدام در خصوص تعیین و تغییر نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران و سایر استان ها.
کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود:
الف-اداره حقوقی وزارت دادگستری
ب-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
ج-وزارت بازرگانی
د-وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های ذی نفع تحت ریاست اداره مذکور تشکیل خواهد شد.در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.
در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهد شد.اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه،قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد،می بایست  یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
2-تصویب ترازنامه
3-کاهش یا افزایش سرمایه
4-هر نوع تغییر در اساسنامه
5-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن

 

"کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی"
با کارا ثبت،مشاور ثبتی خود باشید. 88880006-021