02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه،احتیاج به معاملات و کسب داشته است.زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از دوران باستان و ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده ،معاملات به وسیله مبادله انجام می شده است.مثلاَ کشاورز محصول خود را با متاع پارچه باف مبادله می نمود.کم کم بر اثر ترقی و رشد فکری بشر این احتیاج شدت پیدا کرد.بنابراین،تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

امروزه نیز اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند؛لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.
با توجه به موارد فوق تصمیم بر آن شد که مقررات روشن و صریحی برای تسهیل امور بازرگانی بوجود آید.
اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری(سهامی،تضامنی،مختلط و تعاونی)به اختصار بیان شده است.
قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از مواردش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:آیین نامه قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)،آیین نامه شماره 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد"اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات" نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها(مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن،راجع به ایجاد "دایره ثبت شرکت ها" در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام"اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات" به"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"
نظر به ماده ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 و ماده 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 وزارت دادگستری مقرر می دارد:
برای ثبت شرکت های تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره ای به نام اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود:
-ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی در حوزه تهران تشکیل و تاسیس می شود.
-ثبت کلیه شرکت های خارجی
-ثبت علائم تجارتی و صنعتی
-ثبت اختراعات
-ثبت تجارتی و ثبت اسم تجارتی
-پلمپ دفاتر تجارتی حوزه تهران
تبصره:اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 خواهد داشت.
از جمله سایر وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری عبارتند از:
-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی،غیر سهامی،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل
-بررسی و تنظیم آگهی تاسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار.
-اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده 9 آئین نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)
-بررسی و اجرای تصمیمات قانونی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
-بررسی و اجرای تصمیمات قانونی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه
-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده 270 قانون تجارت)
-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله
-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن.
-دوایر ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه مجاز هستند.
اداره ی مزبور دارای تشکیلات زیر می باشد:
-دایره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی و ثبت اسم تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی که به نام دایره ثبت شرکت ها نامیده می شود.
-دایره ثبت علائم تجارتی و صنعتی و اختراعات.
-دفتر و بایگانی
"کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی"
با کارا ثبت،مشاور ثبتی خود باشید. 88880006-021