02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نقشه برداری ونقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری وهنر ترسیم توام نموده وبه وسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن در روی صفحه ی افقی نمایش می دهد، پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک بر روی یک صفحه می باشد؛ واضح است که برای نمایش عوارض در روی یک صفحه احتیاج به یک سری عملیات واندازه گیری ها است که به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

1.عملیات صحرایی: شامل شناسایی وبازدید اولیه، انتخاب رئوس کار وایستگاه های اندازه گیری، اندازه گیری طولها وزوایا
2.محاسبات: انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده .
3.تهیه نقشه: انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات ومقیاس مورد درخواست.

این مقالات را بخوانید:
برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد؟

از نحوه ثبت شرکت بازرگانی مطلع شوید

- نکاتی پیرامون ثبت شرکت نرم افزاری
• فعالیت های نقشه برداری شامل موارد ذیل است :
- تهیه نقشه ابنیه وآثار تاریخی در باستان شناسی
- بررسی تغییرات پوسته زمینی در زمین شناسی
- کنترل دائمی انحراف سدها از نظر فشار آب در تاسیسات آبی
- کنترل کارهای اجرایی
- تعیین میزان عمق آب وتهیه نقسه های دریا نوردی در کشتیرانی وبندر سازی
- انتقال نقاط وامتدادها درمعادن وراههای زیرزمینی
- تعیین میزان نشست ساختمان ها در عملیات ساختمانی ومونتاژ واحد های تولیدی وصنعتی وطرح های مربوط به تسطیح اراضی در شهر سازی وکشاورزی.
• ثبت شرکت نقشه برداری:
برای ثبت شرکت نقشه برداری شما می توانید یکی از انواع شرکت مسئولیت محدود ویا سهامی خاص را مد نظر بگیرید؛ در ادامه ضمن توضیح بیشتر راجع به شرکت های مسئولیت محدود وسهامی خاص به شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نقشه برداری می پردازیم.
شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک هر شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود.

• فرآیند ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود:

1. وجود دو نفر شریک برای ثبت شرکت نقشه برداری
2.  سرمایه ثبت شرکت حداقل یک میلیون ریال
3. تعهد به پرداخت کل سرمایه واقرار مدیرعامل به دریافت آن.
پس از انجام امور فوق جهت ثبت شرکت نقشه برداری بامسئولیت محدود مدارک زیرنیز باید تهیه وتکمیل گردد:
- گواهی عدم سوء پیشینه
- فتوکپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی شرکاء
- اقرارنامه امضاء شده
شرکت سهامی خاص:
شرکتی است بازرگانی (ولواینکه موضوع عملیات آن ، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله بانام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• شرایط ومدارک لازم جهت ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص:
شرایط لازم:
- سرمایه اولیه شرکت معادل یا بیشتر از 100.000هزارتومان
- واریز 35درصد مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت وارائه رسید و گواهی بانکی
- حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.

مدارک لازم :

- تصویر کارت ملی وشناسنامه همه اعضاء
- امضا اقرارنامه مدیران
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- اخذ وارائه گواهی عدم سوء پیشینه
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کارا، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.