02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

• مهندسی مشاور:
مهندسی مشاور به تشکیلاتی اطلاق می شود که تخصص های لازم را جهت مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت یک پروژه را داشته باشد. و از هر لحاظ دارای صلاحیت بوده و مهندسین و متخصصین مورد نیاز پروژه را دراختیار داشته و یا به آنها دسترسی داشته باشد.

- نحوه ثبت شرکت در انگلستان

- ثبت شرکت در سوئیس

- مناسب ترین کشورها برای ثبت شرکت کدامند ؟

• شرکت های مهندسی مشاور:
از گردهم آمدن چندین مهندس در یک رشته یا رشته های مختلف شکل می گیرند و اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تخصصی می نمایند.
• موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور:
موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور می تواند در زمینه هایی از قبیل انجام و اجرا، نظارت، مشاوره، نصب و راه اندازی کلیه پروژه ها و... باشد.
در نام شرکت مهندسی مشاور استفاده از واژه هایی نظیر: مهندسی، مهندسین، و گروه مهندسین ، هر کدام نیازمند مدارک خاصی می باشد که به آن ها اشاره می کنیم.
اگر در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده شود یکی از افراد شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد.
استفاده از واژه مهندسین در نام شرکت به معنای ارائه بیش از یک مدرک تحصیلی و همچنین استفاده از کلمه گروه مهندسین در نام شرکت به معنای فعالیت گروهی از مهندسین در شرکت می باشد و بایستی مدرک مهندسی همه اعضاء به مرجع اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
" شرکت های مهندسی مشاور در قالب های سهامی خاص، مسئولیت محدود و تضامنی قابل ثبت هستند. که در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر کدام از این شرکت ها می پردازیم."
• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
_حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان
_حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
_حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.

مدارک ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
- اقرارنامه امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امور توسط وکیل انجام گردد.
• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:
_وجود حداقل 2 نفر عضو
_حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
_تعهد به پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:

- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
- دو نسخه تقاضانامه
- دو جلد شرکتنامه
- دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
_در شرکت تضامنی، حداقل شرکاء 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
_سرمایه شرکت تضامنی به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه نقدی تأیید شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.لازم به ذکر است که هیچ گونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
_تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نا محدود باشند.که ممکن است از بین خود شرکاء یا خارج از شرکت تعیین گردند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :

- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
- دو برگ تقاضانامه تکمیل شده
- دو جلد اساسنامه تکمیل شده
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء و مدیران و هیأت نظارت ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
- اصل وکالت وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.