02188880006

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".

ثبت شرکت روانشناسی

-آیا می توان در کشور گرجستان ثبت شرکت انجام داد؟

در این تعریف :
اداره شرکت در دو سطح مجمع عمومی شرکا و مدیران شرکت صورت می گیرد .

  • اداره شرکت بامسئولیت محدود

در شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی، مدیر یا مدیران نه لزوماَ به اعضای هیئت مدیره اشاره دارد و نه استثناکننده مدیر عامل است. چرا که به دلیل امکان اداره شرکت با یک مدیر، وجود هیئت مدیره الزامی نبوده و در نتیجه احکام خاص تشکیل جلسات و تصمیم گیری در این شرکت نیز اجباری نیست. حال اگر اداره چنین شرکتی با بیش از یک مدیر صورت پذیرد ، آیا تشکیل هیئت مدیره ضروری است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، ناگزیر به پرسش مهم دیگری باید پاسخ گفت و آن عبارت از آن است که آیا هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود مشمول مقررات و قواعد ناظر به هیئت مدیره شرکت سهامی است ؟
در رابطه با پرسش های بالا، باید یادآور شد که با ملاحظه مقررات محدود و مجمل قانون تجارت ناظر بر شرکت بامسئولیت محدود ، شمار مدیران در اساسنامه معین می گردد. در صورتی که بیش از یک مدیر تعیین شده باشد، عموماَ رابطه مدیران با یکدیگر از یک سو و با شرکت از سوی دیگر در همان سند تبیین می گردد. در چنین وضعیتی و با توجه به اساسنامه نمونه تهیه شده توسط اداره ثبت شرکت ها، مقررات اداره و تصمیم گیری در هیئت مدیره این شرکت، تقریباَ همانند احکام اداره شرکت سهامی است. لکن ، مطابق قواعد عام حاکم بر اداره مشترک ، در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، باید بر آن بود که هر یک از مدیران به تنهایی حق تصمیم گیری در امور مرتبط با اداره شرکت و انجام اعمال حقوقی به نام آن را داراست، مگر آن که مجمعی که آن ها را تعیین نموده ترتیب معینی مقرر داشته باشد.
اساسنامه ممکن است شیوه اداره شرکت و یا امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده با شرکت را منوط به شرایط و شیوه خاص بنماید. چنین بندی در اساسنامه معتبر بوده و تصمیمات و اقدامات از سوی مدیران و به نام شرکت تنها در صورت رعایت قیود مذکور معتبر و قابل استناد خواهد بود.
اگرچه در قانون تجارت مرز روشنی میان اداره و سیاست گذاری در شرکت بامسئولیت محدود مقرر نگردیده است، با این حال با ملاحظه امکان تحدید حدود اختیارات مدیران این شرکت در ماده 105 و نیز با تمسک به قواعد عام مربوط به اداره امور شرکت، می توان مصادیق این مفهوم را به ویژه در صورت اختلاف تعیین نمود.
به علاوه، برخلاف شرکت های سهامی که در آن ها مرجعی به عنوان مدیر عامل پیش بینی گردیده که در تعریف مدیران قرار نمی گیرد ، این وضعیت در مورد شرکت های بامسئولیت محدود متفاوت است. به عبارت دیگر، در این شرکت مدیر عامل همانند سایر مدیران در چهارچوب تعریف شرکت قرار گرفته و مشمول حقوق و وظایف و نیز اختیارات مدیران شرکت هستند. با این حال، اساسنامه شرکت ممکن است تعریف متفاوت از بالا و مشابه با نهاد مدیریت عامل در شرکت سهامی مقرر دارد.
صرف نظر از احتمالات گفته شده به شرح بالا در خصوص جایگاه مدیر عامل در شرکت مسئولیت محدود ، دقت در مقررات قانون تجارت حاکی از آن است که هیچ گونه منعی برای خودداری از پیش بینی مدیر عامل برای این شرکت در اساسنامه وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، اسناد تعهد آور و قراردادهای شرکت مزبور ممکن است طبق اساسنامه ، به وسبله همه مدیران و یا شمار معینی از مدیران ، مثلاَ دو مدیر از سه مدیر امضا گردد، بدون آنکه هیچ گونه قیدی در خصوص لزوم دعوت و تشکیل جلسه مدیران وجود داشته باشد.
در این وضعیت، ظاهراَ صرف موافقت یا امضای اکثریت مدیران بی آنکه نیازی به جلب نظر مدیر یا مدیران دیگر، یعنی اقلیت باشد کفایت می نماید. البته ، همان ایراد وارد به تصمیم اکثریت شرکا بدون دعوت از اقلیت ، در این مورد هم قابل طرح است.
شایان ذکر است که در صورت وجود تنها یک مدیر، بحث تبیین حدود اختیارات مدیران و رابطه آن ها با یکدیگر از یک سو و موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی مدیر عامل از سوی دیگر محل طرح نخواهد یافت.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.