02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : " شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".


شرکت های تضامنی و نسبی، در زمره شرکت های شخصی می باشند. در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد.
قانون تجارت مقررات مختصری را به شرکت تضامنی اختصاص داده که به طرز تشکیل، سازماندهی، موجودیت و انحلال آن مربوط می شوند. در این مقاله، ابتدا موارد انحلال شرکت تضامنی و سپس نتایج انحلال شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم . با ما در ثبت شرکت کارا همراه باشید.
الف) موارد انحلال
در ارتباط با انحلال شرکت تضامنی، قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شده است :
1- انحلال شرکت، علی الاصول با موافقت یکی از شرکا میسر است و هیچ قاعده خلاف این را نمی توان در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کرد ؛
2- همان طور که می دانیم، هر یک از شرکا می تواند اگر اساسنامه یا شرکتنامه او را از حق فسخ محروم نکرده باشد، انحلال شرکت را درخواست کند، مشروط به اینکه تقاضای انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر یا به اشخاص ثالث نباشد. این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند. ( ماده 137 ق.ت ) ؛
3- ورشکستگی یکی از شرکا نیز – که البته لازم است ابتدا دادگاه صالح در خصوص آن حکم ورشکستگی صادر کند – ممکن است به انحلال شرکت بینجامد، مگر آنکه مطابق ماده 138 قانون تجارت، شرکا بتوانند مدیر تصفیه شریک ورشکسته را از تقاضای انحلال منصرف کنند؛
4- فوت شریک نیز شرکت را منحل می کند، مگر آنکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ( ماده 139 ق.ت ) ؛
5- حجر یکی از شرکا که موجب انحلال شرکت است، مگر آنکه شرکای دیگر با قائم مقام محجور، یعنی قیم او ، بر ادامه حیات شرکت توافق کنند ؛
6- ورشکستگی خود شرکت نیز از اسباب انحلال شرکت است.
ب) نتایج انحلال شرکت تضامنی
نتیجه انحلال شرکت، تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکاست. از آنجا که قانون گذار برای این شرکت قواعد خاص تصفیه پیش بینی نکرده، تصفیه این شرکت در شرایطی انجام می شود که برای شرکت های اشخاص وجود دارد. البته باید توجه داشت که هرگاه انحلال شرکت به سبب ورشکستگی آن باشد، تصفیه اموال شرکت با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکسته انجام می شود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت تضامنی عبارت است از :

  1. مدارک شناسایی شرکا
  2.  تمامی مدارک ثبتی شرکت
  3.  اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
  4.  آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات )

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت تضامنی :
نام شرکت ...................................... شماره ثبت ....................... و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال در تاریخ ...................... ساعت .................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای ............................ به شماره ملی ................................ به آدرس.............................................................................................کدپستی : ................................. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1ـ خانم / آقای .................................. امضاء
2ـ خانم / آقای .................................. امضاء
3ـ خانم / آقای .................................. امضاء
4ـ خانم / آقای .................................. امضاء