02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(ماده ی 94 ق ت). برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد در غیر اینصورت شریکی که اسم او، در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت (م 95 ق ت).

حداقل تعداد شرکاء برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

این شرکت، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد(ماده 94 قانون تجارت). از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است.(ماده 2 لایحه قانونی سال 1347)

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-تکمیل فرم تعیین نام
-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد)

-فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
-تقاضانامه ثبت شرکت مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
-تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
-معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید و با کلیک بر روی سامانه پذیرش تاسیس، اطلاعات خواسته شده را با دقت تمام و به طور کامل وارد کنید.

-بعد ازطی نمودن مراحل مربوطه، در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها نقصی در اطلاعات پر شده مشاهده ننماید می بایست مدارک را از طریق پست ارسال نمایید. پس از ارسال پستی، شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود. لازم به ذکر است در صورتی که تا حداکثر 24 ساعت پس از پست مدارک بارکد پستی در سامانه درج نگردد پرونده عیناً عودت می گردد.

با تحویل مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود به اداره ی ثبت شرکت ها، پرونده در وضعیت ارجاع به کارشناس قرار می گیرد. پس از بررسی کارشناس پرونده ممکن است سه اتفاق بیفتد.

1) رد پرونده ی ثبت شرکت مسئولیت محدود که در این حالت پرونده ی ثبت دارای ایرادی است که قابل رفع نمی باشد و می بایست کلیه مراحل ثبتی از ابتدا از سر گرفته شود.

2) نقص پرونده ثبت شرکت با مسئولیت محدود که در این حالت ایراد قابل رفع می باشد. لذا می بایست ایرادات پرونده را رفع نمود و توسط پاکت های رفع نقص مجدداً به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود.

3) ارسال برای صدور آگهی که در صورتی که در مدارک ارسالی ایرادی نباشد این وضعیت رخ می دهد. لذا در صورت عدم ایراد در مدارک، مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت مسئولیت محدود، به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ی "ثبت با سند برابر است"، امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک، ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره) ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده،تحویل متقاضی می گردد.

- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه ی دوم آگهی تأسیس شرکت مسئولیت محدود را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده ی ثبت شرکت مسئولیت محدود را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی، جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.

تذکر: در صورتی که به آگهی ثبت شرکت مسئولیت محدود قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد، چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

پر واضح است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده و عدم درج آگهی در روزنامه، اعتبارشرکت متزلزل می باشد و واحد ثبت شرکت ها هیچگونه تعهدی در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشد.

- پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت، نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

چند نکته در رابطه با ثبت شرکت مسئولیت محدود:

-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)

-اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

-نام های تایید شده از تاریخ تایید به مدت 3 ماه اعتبار دارند و در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تایید شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و  چنانچه متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد می بایست پس از پرداخت هزینه تعیین نام، نام تایید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت ها نماید.

-پس از تایید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف و اضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده و متقاضی می بایست پس از ثبت شرکت، تقاضای تغییر در مشخصات را به موجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید.

-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

-هرگونه نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

-در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(م 97 ق.ت)

-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد.(م 109 ق.ت)

- هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است، باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده وگرنه محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)

 

کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی
با کارا ثبت مشاور ثبتی خود باشید. 88880006-021