02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تغییرات شرکت در مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده، مجامع عادي فوق العاده، جلسات هيئت مديره برگزار مي گردد.

در صورتيکه مجمع در 4 ماه اول سال برگزار گردد مجمع عمومي سالانه نام دارد . 

1)هرگونه تعيین سمت در جلسات هيئت مديره برگزار مي گردد.

2)درصورت تمديد بازرسين، اعضاء هيئت مديره و هرگونه مواردي که منجر به اصلاح ماده اساس نامه نباشد در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده برگزار مي گردد

3)هر تغييراتي که منجر به اصلاح ماده در اساسنامه شرکت شود در مجمع عمومي فوق العاده برگزار مي گردد

4)تصويب تراز سود و زيان ساليانه و انتخاب روزنامه کثيرالانتشار بايد در 4 ماه اول سال و در مجمع عمومي عادي سالانه برگزار گردد.

 

مدارک مورد نياز جهت ثبت تغييرات شرکت ها:

مدارک شناسایی تمام شریکان همراه باکپی برابر اصل
مدارک شناسایی افرادی که قصد خروج از شرکت را دارند و حضور آنها در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
لیست اسامی شریکان با ذکر میزان سهامشان.
کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره
کپی اساسنامه شرکت
حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت

 

مشاوره رایگان: 88880006-021