02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تغییراتی که در طول حیات شرکت ایجاد می شود، طبق قانون باید ثبت شود. پس ثبت تغییرات شرکت الزامی است. این کار باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد؛ مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(ماده ی 94 ق ت). برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد در غیر اینصورت شریکی که اسم او، در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت (م 95 ق ت).

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اگرچه در ماده ی 20 قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است،که یک نوع آن شرکت سهامی می باشد. لیکن در اصلاحیه ی سال 1347 شرکت های سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده اند که عبارتند از:
الف-شرکت های سهامی عام  ب-شرکت های سهامی خاص

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود و از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند. بنابراین قصد و نیت آن ها ملاک تشکیل است. اما از نظر قوانین و ضوابط اداری می بایست چندین مرحله طی شود تا شرکت در دفاتر ثبت اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. لیکن در قانون تجارت شرکت تجاری تعریف نشده، بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون و استفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.