02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تغییراتی که در طول حیات شرکت ایجاد می شود، طبق قانون باید ثبت شود. پس ثبت تغییرات شرکت الزامی است. این کار باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد؛ مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

در همین رابطه، ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد: « تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت ها)اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند»
بر اساس ماده  200 قانون تجارت، ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:
الف)تغییر اساسنامه
ب)تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ج)انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د)تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه)تغییر اسم شرکت
و) و درهر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنانه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.


کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد. لازم به ذکر است چنانچه مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد "عادی سالیانه" و در ماه های دیگر "عادی به طور فوق العاده" نامیده خواهد شد. بعضی تغییرات (ثبت تغییرات شرکت) صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است از قبیل: تغییر موضوع شرکت، تغییر نام شرکت، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، انحلال شرکت، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، الحاق به موضوع شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر دارندگان حق امضا، تبدیل سهام شرکت ها (با نام به بی نام و بالعکس)، نقل و انتقال سهام (در سهامی خاص) و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده می باشد و بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است نظیر انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره، تعیین سمت هیات مدیره، تغییر حق امضا، تصویب تراز سود و زیان، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .


مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.همین طور گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
در ضمن، در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی تغییرات نظیر تغییر حق امضا یا تغییر آدرس شرکت را می توان در هیات مدیره هم انجام داد.
متقاضیان محترم می توانند از طریق سایت http://irsherkat.ssaa.ir تقاضای تغییرات را ارسال نمایند.لذا متقاضیان به جای مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایست از طریق اینترنت و با مراجعه به آدرس اینترنتی ذکر شده صورتجلسه تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری را دریافت کنند.
جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت باید از طریق سامانه اینترنتی فوق اطلاعات ذیل را تکمیل نمود:
اطلاعات شرکت ،(اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و در صورتی که شناسنامه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده از شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید)، نوع شرکت( نظیر تضامنی،نسبی و...)اطلاعات جلسه،نام های درخواستی،اشخاص جلسه،سمت اشخاص جلسه،ارتباط اشخاص جلسه،مدارک مورد نیاز،متن صورت جلسه
بعد از تکمیل اطلاعات فوق،با کلیک بر روی پذیرش نهایی صورتجلسه به صورت مکانیزه ارسال خواهد شد.
انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید.
پس از پذیرش اینترنتی از طریق این سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش،متقاضیان باید نسخ اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را حداکثر ظرف 3 روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال نمایند.
لذا پس از ارائه مدارک و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه آن نشر می شود.چنانچه ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت در این باره مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه ی مرکزی ایران گردیده است.طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
1)تغییرات در اساسنامه
2)تغییرات در مدیران
3)تغییرات در سرمایه
4)تغییرات در سهام سهامداران
همچنین  طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، بطور کلی هرگونه تغییرات در اساسنامه بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد به تایید شورای پول و اعتباربرسد.
دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها:
*طبق بخشنامه 89/9/13-160201/89 موسسات غیر تجاری مشمول بند الف ماده 0 آئین نامه مذکور در مرجع ثبت شرکت ها برای تاسیس نیاز به مجوز دارند اما برای ثبت تغییرات موسسات مذکور نیاز به مجوز ندارند.
*طبق بخشنامه 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
*طبق بخشنامه 90/10/19 -189751/90 ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای مدیران(مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوءپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی(سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید.
*طبق بخشنامه 90/10/26-192938/90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.
*طبق بخشنامه 91/7/2-120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

انجام کلیه ی امور اداری تغییرات شرکت توسط کارشناسان مجرب و متعهد کارا ثبت
کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی